Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH CLUB JORDAAN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen Health Club Jordaan (hierna: HCJ) en de Consument worden gesloten.

Artikel 2 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier of, in het geval van een Koop of Afstand via de website van HCJ, door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 3 Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van 7 kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument de locatie van HCJ eerder betreedt.
 2. Voor Overeenkomsten die via de website van HCJ zijn afgesloten geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst te herroepen. Als de Consument tijdens de bedenktijd de locatie van HCJ betreedt, en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten.

Artikel 4 Duur en beëindiging

 1. HCJ biedt de Consument de keuze uit:
  • een Overeenkomst van 4 weken (Flex);
 2. een Overeenkomst van 1 jaar (Resultaat);
 3. een Overeenkomst van 2 jaar (Leefstijl);
  • eGym upgrade: voor de eGym-trainingscirkel is een upgrade vereist die minimaal 12 weken aan de Overeenkomst is verbonden. De upgrade is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor de einddatum van de upgrade.

  Als de Consument een Flex Overeenkomst wil opzeggen, dan moet hij dit doen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken voor de einddatum van de Overeenkomst. Voor het opzeggen van een Resultaat en Leefstijl Overeenkomst geldt een opzegtermijn van 4 weken voor de einddatum van de Overeenkomst. De opzegging dient conform lid 4 van dit artikel te gebeuren.

  Voor alle Overeenkomsten (en de eGym upgrade) geldt dat als de Consument niet tijdig opzegt, de Overeenkomst na de overeengekomen periode stilzwijgend wordt verlengd met telkens 4 weken voor onbepaalde tijd. De Consument kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken voor een Flex Overeenkomst of 4 weken voor de eGym upgrade en Resultaat en Lifestyle Overeenkomsten, voor de einddatum van de Overeenkomst.

 4. Bij een Leefstijl Overeenkomst heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor de einddatum van de huidige 4 wekelijkse periode, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 5. Een Flex Overeenkomst kan gedurende de looptijd niet worden opgezegd. De Consument mag een Resultaat of Leefstijl Overeenkomst wel gedurende de looptijd opzeggen, maar alleen als:

– de Consument Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 5 kilometer van de locatie van HCJ.

– het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsduur gebruik te maken van de faciliteiten.

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor de einddatum van de huidige 4 wekelijkse periode, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure/ziekte vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument niet in staat is te sporten in de voorzienbare toekomst.

 • De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen, waarna hij een bewijs van opzegging zal ontvangen. Zonder aantoonbaar bewijs van opzegging kan HCJ er niet vanuit gaan dat er daadwerkelijk is opgezegd door de Consument.
 • Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is HCJ gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbaar hogere abonnementsbijdrage in rekening te brengen.
 • Als de Consument gedurende een periode van langer dan 4 weken geen gebruik kan maken van de faciliteiten als gevolg van een aantoonbare blessure/ziekte bestaat er voor Resultaat en Leefstijl Overeenkomsten een bevriezingsmogelijkheid (niet voor Flex Overeenkomsten). De abonnementsperiode kan dan aansluitend worden verlengd met dezelfde periode zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. De Consument dient HCJ direct Schriftelijk te informeren bij aanvang van een medische stop. De bevriezing vangt aan op het moment van gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure/ziekte niet in staat is te sporten.
 • Voor Resultaat en Leefstijl Overeenkomsten (niet voor Flex Overeenkomsten) bestaat er een bevriezingsmogelijkheid wanneer de Consument vanwege vakantie/reizen geen gebruik kan maken van de faciliteiten. De abonnementsperiode kan dan aansluitend worden verlengd zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Voor Resultaat Overeenkomsten bedraagt de maximale bevriezingsperiode 4 weken en voor Leefstijl Overeenkomsten 8 weken gedurende de initiële looptijd. Zodra een Overeenkomst is overgegaan in een voor onbepaalde tijd komt het recht op deze bevriezing te vervallen. De Consument dient een bevriezing van tevoren kenbaar te maken aan HCJ, met daarbij de begin- en einddatum.
 • HCJ behoudt het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, bijvoorbeeld als de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het huisreglement schendt of als de Consument zich onwenselijk heeft gedragen jegens HCJ of een contractant van HCJ. HCJ betaalt het reeds betaalde abonnementsgeld in deze gevallen terug na aftrek van de door HCJ geleden schade.
 • Indien HCJ zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door HCJ mogelijk. Eventueel door de Consument teveel betaalt abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
 • Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen

  1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen. HCJ maakt eventuele prijsverhogingen 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
  2. In het geval van een tussentijdse prijsverhoging heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking van die verhoging te ontbinden. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door HCJ terugbetaald.
  3. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.

  Artikel 6 Verplichtingen van HCJ

  1. HCJ staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
  2. HCJ onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
  3. HCJ staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken zoals redelijkerwijs mag worden verwacht.
  4. HCJ zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
  5. HCJ treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

  Artikel 7 Verplichtingen van de Consument

  1. De Consument houdt zich aan de door HCJ gegeven instructies en het huisreglement dat te vinden is op de website van HCJ.
  2. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig aan HCJ mede te delen.

  Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen

  HCJ kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lessen en openingstijden. Bij wijzigingen ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 2 weken na de wijziging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Bijvoorbeeld bij een wijziging van instructeur. Indien voornoemde opzegging wel gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

  Artikel 9 Bewijs van deelname

  1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname (clubpas). Het bewijs van deelname wordt bij binnenkomst verplicht gebruikt voor registratie van bezoek.
  2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd moet een nieuw bewijs worden aangevraagd. HCJ is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.
  3. Het bewijs van deelname is strikt persoonlijk en is eigendom van de Consument. Er kan geen borg worden teruggevorderd bij inlevering.

  Artikel 10 Betaling

  1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
  2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door HCJ Schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
  3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is HCJ gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is HCJ bevoegd om de Consument de toegang tot de locatie te weigeren en om de resterende betalingen direct op te eisen.

  Artikel 11 Aansprakelijkheid

  1. HCJ is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van HCJ komt. HCJ is niet aansprakelijk voor eventuele blessures van de Consument of schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is van onrechtmatig handelen door HCJ.
  2. De Consument is tegenover HCJ aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

  Artikel 12 Toepasselijk recht

  Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.