Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH CLUB JORDAAN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen Health Club Jordaan (hierna: HCJ) en de Consument worden gesloten. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met de voorwaarden van branche organisatie Fit!Vak. Deze zijn te vinden op onze website.

Artikel 2 De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. De overeenkomst is strikt persoonlijk. Door ondertekening gaat de Consument tevens akkoord met het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief.

Artikel 3 Duur en beëindiging

1. HCJ biedt de Consument de keuze uit de volgende abonnementsvormen:

 • een overeenkomst van 1 maand (flexabonnement);
 • een overeenkomst van 3 maanden (kwartaalabonnement);
 • een overeenkomst van 12 maanden (jaarabonnement);
 1. Prijzen van de verschillende abonnementsvormen zijn gerelateerd aan de duur van de overeenkomst. Bij een langere looptijd is de maandelijkse lidmaatschapsbijdrage lager. De actuele prijzen staan vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Na de looptijd van een kwartaal of jaar abonnement wordt deze van rechtswege omgezet in een flexabonnement tegen het dan geldende tarief. Dit abonnement is iedere maand opzegbaar.
 3. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor een kwartaal of jaar te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur.
 4. De flexabonnementen worden geacht voor eenzelfde periode te worden verlengd, tenzij uiterlijk voor de 15e dag van de laatste maand voor het eind van het lidmaatschap is opgezegd.
 5. Tussentijdse opzegging door de Consument is niet mogelijk.
 6. Opzegging dient persoonlijk en schriftelijk te geschieden door het invullen van een opzeggingsformulier aan de receptie van Health Club Jordaan.
 7. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de faciliteiten als gevolg van een aantoonbare blessure, zwangerschap of ziekte, dan kan, na akkoord van HCJ, de contractsperiode aansluitend verlengd worden met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 8. Tussentijdse opzegging door HCJ is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
 • de Consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens HCJ of een contractant van HCJ.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door HCJ geleden schade.Artikel 4 Prijs en prijswijzigingen

  Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. Eventuele prijsverhogingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of die direct voortvloeien uit de wet worden door HCJ 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.

  Artikel 5 Verplichtingen van HCJ

 1. HCJ staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. HCJ onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. HCJ staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. HCJ zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door HCJ gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor fitness en aanverwante activiteiten te melden aan HCJ.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van HCJ c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik temaken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten

  of faciliteiten, dan dient hij dit aan HCJ kenbaar te maken, opdat HCJ uitleg kan geven.

 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of alsdoping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door HCJ beschikbaar gestelde faciliteiten.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan HCJmede te delen.

Artikel 7 Tussentijdse wijzigingen

HCJ kan, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. HCJ zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 8 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een ledenpas als bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. HCJ is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. De ledenpas is eigendom van de Consument en persoonsgebonden. Hierop kan geen borg worden teruggevorderd.

Artikel 9 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door HCJ schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheidhet nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is HCJ gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is HCJ bevoegd om de Consument de

  toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is HCJ bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
 5. Indien er sprake is van verzuim, dan is HCJ bevoegd de resterende termijnen van het abonnement direct op te eisen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. HCJ is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van HCJ komt. HCJ is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Consument is tegenover HCJ aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.