word
lid

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door deze Europese wet worden persoonsgegevens nog beter beschermd.

Health Club Jordaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze (voormalige) leden. Natuurlijk doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Health Club Jordaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan andere partijen wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn als club verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze (voormalige) leden. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (voormalige) Leden

Persoonsgegevens van (voormalige) Leden worden door Health Club Jordaan verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatiedoeleinden;
 • facturering overeengekomen lidmaatschap;
 • begeleiding op het gebied van training en voeding;
 • het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het schriftelijk overeengekomen lidmaatschap (inschrijfformulier).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Health Club Jordaan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Rekeningnummer (IBAN).

Wij bewaren deze gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de eerder gestelde doeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de Health Club Jordaan app en het online portaal;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • een programma waarmee we alle processen in de club organiseren en aansturen op het gebied van verkoop en ledenbehoud (bijvoorbeeld afspraken/belmomenten inplannen voor het kunnen begeleiden van (potentiële) leden op sportief vlak);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en eventuele andere mailingen (waar u zich te allen tijde voor kunt uitschrijven).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier eerst schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Health Club Jordaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Health Club Jordaan neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Health Club Jordaan maakt gebruik van een betrouwbaar Beveiligingscertificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Health Club Jordaan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via de contactgegevens onderaan dit document.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Health Club Jordaan gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen er dan alles aan om samen met u tot een passende oplossing te komen.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze  Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Wijzigingen

Health Club Jordaan behoudt zich het recht om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens

Health Club Jordaan
1016 PC Amsterdam
info@healthclubjordaan.nl
020-489 76 76